Strafgesetzbuch. Schwangerschaftsabbruch (Girard-Montet Gertrude)

ShortId
78.222
Id
19780222
Updated
26.12.2010 13:07
Language
de
Title
Strafgesetzbuch. Schwangerschaftsabbruch (Girard-Montet Gertrude)
AdditionalIndexing
Gesundheit, Schwangerschaftsabbruch, Indikations-Lösung, Recht, Abtreibung, Schwangerschaftsunterbrechung, Schwangerschaft;
1
PriorityCouncil1
Nationalrat
Texts
  • Strafgesetzbuch. Schwangerschaftsabbruch (Girard-Montet Gertrude)
State
Erledigt
Related Affairs
Drafts
  • Index
    0
    Texts
    • Strafgesetzbuch. Schwangerschaftsabbruch (Girard-Montet Gertrude)

Back to List